ناز و نیاز

تو مرا ناز آموز، من تو را نیاز

ناز و نیاز

تو مرا ناز آموز، من تو را نیاز